Tiesiskais paziņojums

Šajā interneta vietnē sniegtā informācija ir paredzēta tikai un vienīgi vispārēju norādījumu sniegšanai interesējošos jautājumos jūsu personiskai izmantošanai. Mēs, “MML Imports”, sniedzam informāciju ar nosacījumu, ka mēs nesniedzam ieteikumus vai pakalpojumus automobiļu pircējiem un nepārdodam automobiļus. Tāpēc jums nav jāuzskata šī informācija par konsultācijas vai ieteikumu aizstājēju darījumos ar jebkādu šajā interneta vietnē pieminēto automobiļu pārdevējiem.

Lai gan mēs esam veikuši pamatotus centienus, lai nodrošinātu, ka šajā interneta vietnē sniegtā informācija tiktu saņemta no uzticamiem avotiem, mēs neesam atbildīgi par jebkādām kļūdām vai trūkumiem. Visa informācija šajā interneta vietnē tiek sniegta, negarantējot jebkāda veida pilnību, precizitāti un savlaicīgumu, kā arī bez jebkāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp, bet ne tikai, par veiktspēju, apmierinošu kvalitāti vai piemērotību jebkādam mērķim, kas saskaņā ar Anglijas likumiem ir izslēgts līdz maksimālajam apjomam, un jūs pilnībā uzņematies atbildību par tās izmantošanu.

Jūs atzīstat savu atbildību, ka nevarat paļauties uz šajā interneta vietnē sniegto informāciju vai izmantot šo informāciju kā aizstājēju neatkarīgiem pētījumiem un saviem saprātīgiem tehniskiem un biznesa spriedumiem. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību jūsu priekšā, līgumu vai civiltiesībās (tostarp par nolaidību), par jebkādiem kaitējumiem, zaudējumiem vai izdevumiem, kas jums varētu rasties jebkādas jūsu rīcības vai bezdarbības rezultātā, ko izraisījusi paļaušanās uz šajā interneta vietnē sniegto informāciju.

Šo interneta vietni, tostarp, bet ne tikai, tekstu, saturu, fotogrāfijas, video, audio un grafikus, aizsargā autortiesības, preču zīmes un/vai citas īpašuma tiesības. Visi atsevišķie raksti, ziņojumi un citi elementi, kas veido šo vietni, var būt ar autortiesībām aizsargāti darbi. Jūs piekrītat ievērot visus šajā interneta vietnē sniegtos papildu autortiesību paziņojumus vai ierobežojumus.

Ja vēlēsieties lejupielādēt, izdrukāt vai nokopēt jebkādu saturu no šīs interneta vietnes, tas jādara saskaņā ar šiem noteikumiem. Šādas darbības ir atļautas tikai jūsu personiskai izmantošanai vai piegādei trešajām pusēm bez komerciāla ieguvuma un to personiskai izmantošanai. Visos gadījumos mūs jānorāda kā materiāla avots, un jūs piekrītat atbrīvot mūs no atbildības attiecībā uz jebkādu trešās puses prasību, ko izraisījis šo noteikumu pārkāpums no jūsu puses.

Nav atļauta nekāda citāda izdrukāšana, kopēšana vai lejupielāde ne elektroniskā, ne papīra kopiju vai citādā formātā. Taču, ja vēlaties vēl kā citādi izmantot jebkādus mūsu materiālus ārpus šī paziņojuma noteikumiem, jums jāvēršas pie ’’MML Imports”, lai saņemtu pienācīgo piekrišanu un nosacījumus.